Selasa, 06 November 2012

Macam-Macam dari Muamalatmacam-macam Muamalat:

1 . jual beli : menukarkan sesuatu dengan sesuatu, syara’: menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu (Aqad). Rukun : seller,buyer, hrga, ijab qobul, harga. Syarat: waras, tanpa paksaan, baligh

2 . Khiyar : hak untuk menentukan pilihan apakah barang tersebut dijual/dibeli, diteruskan/dibatalkan.
. khiyar majlis : khiyar bsa slma masih di tempat jual beli
, khiyar syarat : khiyar yang dijadikn syarat saat aqad penjualan berlangsung
. khiyar aib : khiyar yg terjadi krna cacad barang
, Khiyar Ru’yah: khiyar yg terjadi krna pebeli blum mlhat brang, ktka lhat brang bisa jd ato tidak

3 . Riba : nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam dan memberatkan pihak yang lain.
. Riba fadili : pertukaran 2 barang yang tidak sama
. Riba qardli : pinjam-meminjam yg untung di peminjam
. Riba yad : berpisah sebelum serah terima
. Riba Nasi’ah : riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperpnjang waktu

4 . Bank : sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kepada yang memerlukan. Macam2 : bank sentral, umum, swasta nasional, pembangunan, tabungan, asing, islam( bank muamalat Indonesia ). Bank islam ada 2 : konvensional (bunga), bank islam ( hadiah,musywrah,dll)

5 . Asuransi : perjanjian pertanggungan bersama antara 2 orang atau lebih. Macam2 : asuransi timbal-balik, jiwa, bahaya badan, bahaya harta.

6 . Tabungan : menyimpan uang secara berangsur-berangsur.

7 . Salam/f : menjual sesuatu hanya diberitahu sifat dan kulitasnya saja oleh penjual dan ada pembayaran meski barangnya belum jadi. Rukun sama dengan jual beli.

8 . syuf’ah : menjual sesuatu dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang jauh/ hak yang diambl dengan paksa oleh syarikat lama dengan syarikat yang baru

9 . Syirka : perseroan atau kerja sama antara 2 orang atau lebih yang telah bersepakat menjadi satu dalam suatu usaha atau perdagangan. Macam2: syirkah harta, syirkah kerja, bentuk2 syirkah (CV, PT, koperasi)

10 . Qirald : aqad mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar diperkembangkan.

11 . Musaqqah : pembagian hasil kebun/buah2n dimana pmlik kebun menyrhkan kebun pda org lain untuk d urus dan di bagi hasil menrt perjanjian

12 . muzara’ah atau mukhabarah : kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap.

13. ijarah (sewa): melakukan aqad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian. Sewa tanah, barang, binayang, jasa manusia.

14 . ji’lah (sayembara) : perjanjian akan menyerahkan barang/uang kepada yang berhasil melaksanakn tugas

15 . hutang piutang : memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan dengan jumlah yang sama.

16 . hiwalah: aqad mengalihkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain.
.
referensi :
Al Saifulloh moh, Aziz. 2005. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya : Terbit Terang

2 komentar: